Etický kodex

Etický kodex společnosti Detektivní operace spol. s r.o., IČ : 27557138, se sídlem Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 upravuje pravidla chování společnosti Detektivní operace spol. s r.o., jejích zaměstnanců a třetích subjektů, kteří plní úkoly společnosti na základě uzavřených smluv.

 

Společnost Detektivní operace spol. s r.o. bude vždy:

postupovat podle platných právních předpisů, dodržovat etické a právní normy

se všemi obchodními partnery jednat rovnocenně a neuplatňovat neodůvodněná zvýhodnění dle uzavřených smluv

zachovávat důvěrnost informací souvisejících se smluvním vztahem ke klientovi a dodržovat povinnost mlčenlivosti, osobní údaje klientů, dlužníků, věřitelů i jiných osob zpracovává v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů

 

Zaměstnanci společnosti a třetí subjekty, kteří plní úkoly společnosti na základě uzavřených smluv, jednají vždy tak aby:

brali zvláštní ohled na ochranu osobních údajů dlužníků, věřitelů a třetích osob

nepoškodili dobré jméno společnosti, její zájmy a naopak nejlepším možným způsobem reprezentují společnost navenek

jednali v souladu s platným právním řádem ČR a států ve kterých vykonávají svojí činnost

se nedostali do rozporu s nařízeními a předpisy zaměstnavatele a dále s předpisy a smluvními podmínkami klientů, kodexy a pravidly chování

z nedbalosti nesdělili žádné provozní, ekonomické nebo jiné interní informace o společnosti, jejích klientech, dlužnících nebo třetích osobách se zvláštním ohledem na ochranu osobních údajů

jejich vystupování, chování, jednání a komunikace bylo profesionální

při výkonu své práce a úkolů jednali ekonomicky ať už ve vztahu k zaměstnavateli , nebo ve vztahu ke klientům, dlužníkům nebo třetím osobám

nezpůsobili škodu, ať už hmotnou nebo nehmotnou, zaměstnavateli, jeho klientům, dlužníkům nebo třetím osobám

nesdělovali třetím osobám žádné informace, které by mohly být považovány za porušení zákona o ochraně osobních údajů

nakládat s prostředky, materiálem svěřenými zaměstnavatelem k výkonu práce tak, aby nedošlo k jejich odcizení a poškození

byli k zaměstnavateli vždy loajální

 

Zaměstnanci společnosti a třetí subjekty, kteří plní úkoly společnosti na základě uzavřených smluv, jsou povinni zachovávat tato pravidla:

jednat s dlužníkem slušně, nepoužívat vulgární, rasistické nebo jiné urážlivé výrazy, nevytvářet na dlužníka a jeho rodinu psychický nátlak stejně jako nepoužívat fyzické násilí

zachovávat profesionální komunikaci a přístup

netvrdit dlužníkovi, že bude přistoupeno ke krokům, které nejsou v kompetenci společnosti

nesdělovat třetím osobám informace o dlužníkovi

neuvádět dlužníky ani jiné osoby v omyl vydáváním se za advokáty, exekutory nebo úřední osoby, zaměstnance státní správy nebo samosprávy

nezadržovat vymožené finanční prostředky nebo majetek dlužníka

neuzavírat s dlužníkem žádné a jakékoliv soukromé dohody, nerozhodovat o odpuštění dluhu nebo jakékoliv jeho části

hledat konstruktivní a ekonomické řešení případu jak pro dlužníka, pro věřitele a pro zaměstnavatele

vždy jednat tak, aby svým chováním nepoškodili zaměstnavatele nebo klienta, pro kterého společnost Detektivní operace spol. s r.o. poskytuje služby